3
huhti

3. 4. Weteraanimoottorikerho Wanhan Woiman perinnekeskuksesta Sarka-museon kesäkohde

Suomen maatalousmuseo Sarka on valinnut vuoden 2023 kesäkohteekseen Weteraanimoottorikerho Wanhan Woiman perinnekeskuksen, joka sijaitsee Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla. Wanhan Woiman perinnekeskus keskittyy koneiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden historiaan sekä perinteiden, perinnerakennusten ja perinnetyöpajojen vaalimiseen.

Tänä vuonna halusimme kesäkohdevalinnallamme tuoda esille maatalouden historian koneellista aikakautta sekä osallistavaa tapahtumatoimintaa. Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry tuo näitä asioita onnistuneesti esille ahkeralla yhdistystoiminnallaan. Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja sen kotipaikka sijaitsee vajaan kolmen kilometrin päässä Oulaisten keskustasta. Nykyään siihen kuuluu noin 650 jäsentä eri puolilta Suomea. Yhdistyksen pääperiaatteisiin kuuluu vanhojen voimakoneiden ja niihin liittyvien työkoneiden, vanhojen moottori- ja muiden ajoneuvojen, perinnekulttuurin, perinnerakennusten ja perinnetyötapojen tunnetuksi tekeminen sekä niihin liittyvien perinteiden vaaliminen.

Wanhan Woiman toiminnallinen perinnekeskus levittyy seitsemän ja puolen hehtaarin alueelle. Alueen neljässä isossa konehallissa löytyy vanhoja ajoneuvoja, höyry- ja voimakoneita, maamoottoreita sekä maatalouteen liittyvää kalustoa. Miljööseen kuuluu myös suuri joukko vanhoja rakennuksia, jotka elävöittävät aluetta ja tuovat esille yhdistyksen toimintaa perinnerakentamisen parissa. Alueelta löytyvät muun muassa vanha kioski, maitolaitureita, 40-luvun Koskelan talo, vanha kyläkauppa, venevaja kirkkoveneineen, sepän paja ja rautahytti, puumuuntaja, vanha koulu, savottakämppä, makasiinimuseo ja kaksi vanhaa aittaa. Alueelta löytyy myös isoja koneita, kuten nostureita, kaivureita ja varavoimaloita. Kaiken kaikkiaan perinnekeskuksen alueella on nähtävää ja koettavaa niin koneista kiinnostuneille kuin vanhojen rakennusten ystäville.

Yhdistyksen toimintaan lukeutuu moninaista toimintaa tapahtumanjärjestelyistä tutkimus- ja julkaisutoimintaan. Toiminnallaan Weteraanimoottorikerho Wanha Woima pyrkii herättämään yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta, positiivista ilmapiiriä sekä kiireetöntä yhteisoloa. Perinnekeskuksen toiminnallinen ote perinteiden ja historian vaalimiseen oli yksi niistä monista tekijöistä, jotka vaikuttivat positiivisesti valintaprosessiimme.

Perinnekeskuksen toiminnallisuutta pääsee kokemaan esimerkiksi yhdistyksen suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa nimeltä Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, joissa vetonauloina ovat muun muassa jokapäiväiset traktori- ja autoparaatit ja työpajat. Weteraanikonepäivät 2023 järjestetään 30-vuotisjuhlatapahtumana 7.-9.7.2023. Tapahtuman teemana toimii ”Työtä ja juhlaa 30 wuotta”, jolla halutaan juuri korostaa vapaaehtoistyön merkittävää roolia niin yhdistyksen ympärivuotisessa toiminnassa kuin Weteraanikonepäivien järjestämisessä.

Wanhan Woiman perinnekeskus on kesällä avoinna 3.-31.7.2023 ke-su klo 12-18.

Sarka-museo valitsi nyt kuudennentoista kerran kesäkohteen, joka toimii museon etäkohteena kesän ajan. Saran tiloihin tulee Wanhan Woiman perinnekeskusta esittelevä näyttely ja perinnekeskuksen toiminnasta kerrotaan myös Saran verkkosivuilla, kesälehdessä, somekanavissa ja tiedotteissa.

Lisätietoja kesäkohteen valinnasta:

Suomen maatalousmuseo Sarka

Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

elina.parkkila@sarka.fi, p. (02) 7637 7012

 

Lisätietoja Wanhan Woiman perinnekeskuksesta:

Jouni Aitto-oja

jouni.aittooja@gmail.com, p. 0500 282 562

 


 

Weteranmotorklubben Wanha Woima traditionscentrum – årets sommarobjekt för Sarka jordbruksmuseum

Finlands Jordbruksmuseum Sarka har valt Weteranmotorklubben Wanha Woima traditionscentrum till årets sommarobjekt. Traditionscentret är beläget i Oulais, en stad i Norra Österbotten. Klubbens verksamhet är fokuserad på motorers, motorfordons och andra transportmedels historia samt vård och värnande av gamla traditioner, traditionsbyggande och traditionella arbetssätt.

I valet av sommarobjekt för i år har vi önskat lyfta fram en förening som engagerat sig för maskinernas historia i jordbruket och arrangerar aktiverande evenemang. Weteranmotorklubben Wanha Woima rf har en aktiv verksamhet som för fram detta på ett förtjänstfullt sätt. Föreningen är grundad år 1993 och dess verksamhetsplats ligger knappt 3 kilometer från Oulais centrum. Förnärvarande har klubben 650 medlemmar från olika delar av landet. Verksamhetsidén är att värna om och vårda gamla kraftkällor i jordbruket med tillhörande arbetsmaskiner, gamla motor- och andra fordon, traditionskultur, gamla byggnader och traditionella arbetssätt samt att göra dem kända bland den stora allmänheten.

Wanha Woimas traditionscentrum är utsträckt på ett sju och en halv hektar stort område. Där finns fyra stora maskinhallar fyllda med gamla fordon, ång- och kraftmaskiner, motorer för anläggningsmaskiner samt olika slags arbetsmaskiner och anläggningar som hör till jordbruket. På området finns också många byggnader av äldre typ som för sin del skapar en levande och autentisk miljö för traditionsbyggande. Här ser man bl.a. en gammal kiosk, mjölkbord och -bryggor, en karaktärsbyggnad från 1940-talet (Koskela gård), en gammal bybutik, ett båthus med en kyrkobåt, en smedja med en järnhytta, en transformator, en gammal skola, en timmerkoja, ett magasinsmuseum och två gamla bodar. Också riktigt stora maskiner kan ses, såsom lyftkranar, grävmaskiner och generatoraggregat. På det hela taget får både maskinentusiaster och vänner av gamla byggnader sitt lystmäte.

Föreningens verksamhet omfattar många slags aktiviteter, allt från publika evenemang till forskning och utgivning av publikationer. Syftet med verksamheten är att väcka en känsla av gemenskap och delaktighet, att skapa en positiv atmosfär och rofylld samvaro. Föreningens aktiva grepp i sin verksamhet var en av de faktorer som fick oss att utse just Wanha Woima traditionscentrum till årets sommarobjekt.

Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, föreningens största årliga satsning bl.a. med dagliga traktor- och bilparader samt öppna verkstäder som dragplåster, är ett evenemang där det aktiva greppet kommer väl till synes. Årets evenemang som ordnas 7-9.7 2023, är samtidigt 30-års jubileum för veteranmaskindagarna. Temat är ”Arbete och fest i 30 år”, med vilket man vill lyfta fram frivilligarbetets betydande roll både i föreningens dagliga verksamhet och i arrangemanget av detta årliga storevenemang.

Wanha Woima traditionscentrum är i sommar öppet under perioden 3.-31.7.2023, ons-sö kl. 12-18.

Jordbruksmuseet Sarka utsåg nu för sextonde gången ett sommarobjekt, ett museum på distans för sommaren. Sarka håller i sina utrymmen en utställning där Wanha Woima traditionscentrum presenteras och mer om aktiviteterna vid traditionscentret berättas på Sarkas hemsidor, i museets sommartidning, i sociala medier och i nyhetsbrev.

 

Meruppgifter om valet av sommarobjekt:

Finlands Jordbruksmuseum Sarka

Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

elina.parkkila@sarka.fi, tel. (02)7637 7012

 

Meruppgifter om Wanha Woima traditionscentrum:

Jouni Aitto-Oja

jouni.aittooja@gmail.com, tel. 0500 282 562