Ajankohtaista

3
huhti

3. 4. Weteraanimoottorikerho Wanhan Woiman perinnekeskuksesta Sarka-museon kesäkohde

Suomen maatalousmuseo Sarka on valinnut vuoden 2023 kesäkohteekseen Weteraanimoottorikerho Wanhan Woiman perinnekeskuksen, joka sijaitsee Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla. Wanhan Woiman perinnekeskus keskittyy koneiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden historiaan sekä perinteiden, perinnerakennusten ja perinnetyöpajojen vaalimiseen.

Tänä vuonna halusimme kesäkohdevalinnallamme tuoda esille maatalouden historian koneellista aikakautta sekä osallistavaa tapahtumatoimintaa. Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry tuo näitä asioita onnistuneesti esille ahkeralla yhdistystoiminnallaan. Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja sen kotipaikka sijaitsee vajaan kolmen kilometrin päässä Oulaisten keskustasta. Nykyään siihen kuuluu noin 650 jäsentä eri puolilta Suomea. Yhdistyksen pääperiaatteisiin kuuluu vanhojen voimakoneiden ja niihin liittyvien työkoneiden, vanhojen moottori- ja muiden ajoneuvojen, perinnekulttuurin, perinnerakennusten ja perinnetyötapojen tunnetuksi tekeminen sekä niihin liittyvien perinteiden vaaliminen.

Wanhan Woiman toiminnallinen perinnekeskus levittyy seitsemän ja puolen hehtaarin alueelle. Alueen neljässä isossa konehallissa löytyy vanhoja ajoneuvoja, höyry- ja voimakoneita, maamoottoreita sekä maatalouteen liittyvää kalustoa. Miljööseen kuuluu myös suuri joukko vanhoja rakennuksia, jotka elävöittävät aluetta ja tuovat esille yhdistyksen toimintaa perinnerakentamisen parissa. Alueelta löytyvät muun muassa vanha kioski, maitolaitureita, 40-luvun Koskelan talo, vanha kyläkauppa, venevaja kirkkoveneineen, sepän paja ja rautahytti, puumuuntaja, vanha koulu, savottakämppä, makasiinimuseo ja kaksi vanhaa aittaa. Alueelta löytyy myös isoja koneita, kuten nostureita, kaivureita ja varavoimaloita. Kaiken kaikkiaan perinnekeskuksen alueella on nähtävää ja koettavaa niin koneista kiinnostuneille kuin vanhojen rakennusten ystäville.

Yhdistyksen toimintaan lukeutuu moninaista toimintaa tapahtumanjärjestelyistä tutkimus- ja julkaisutoimintaan. Toiminnallaan Weteraanimoottorikerho Wanha Woima pyrkii herättämään yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta, positiivista ilmapiiriä sekä kiireetöntä yhteisoloa. Perinnekeskuksen toiminnallinen ote perinteiden ja historian vaalimiseen oli yksi niistä monista tekijöistä, jotka vaikuttivat positiivisesti valintaprosessiimme.

Perinnekeskuksen toiminnallisuutta pääsee kokemaan esimerkiksi yhdistyksen suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa nimeltä Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, joissa vetonauloina ovat muun muassa jokapäiväiset traktori- ja autoparaatit ja työpajat. Weteraanikonepäivät 2023 järjestetään 30-vuotisjuhlatapahtumana 7.-9.7.2023. Tapahtuman teemana toimii ”Työtä ja juhlaa 30 wuotta”, jolla halutaan juuri korostaa vapaaehtoistyön merkittävää roolia niin yhdistyksen ympärivuotisessa toiminnassa kuin Weteraanikonepäivien järjestämisessä.

Wanhan Woiman perinnekeskus on kesällä avoinna 3.-31.7.2023 ke-su klo 12-18.

Sarka-museo valitsi nyt kuudennentoista kerran kesäkohteen, joka toimii museon etäkohteena kesän ajan. Saran tiloihin tulee Wanhan Woiman perinnekeskusta esittelevä näyttely ja perinnekeskuksen toiminnasta kerrotaan myös Saran verkkosivuilla, kesälehdessä, somekanavissa ja tiedotteissa.

Lisätietoja kesäkohteen valinnasta:

Suomen maatalousmuseo Sarka

Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

elina.parkkila@sarka.fi, p. (02) 7637 7012

 

Lisätietoja Wanhan Woiman perinnekeskuksesta:

Jouni Aitto-oja

jouni.aittooja@gmail.com, p. 0500 282 562

 


 

Weteranmotorklubben Wanha Woima traditionscentrum – årets sommarobjekt för Sarka jordbruksmuseum

Finlands Jordbruksmuseum Sarka har valt Weteranmotorklubben Wanha Woima traditionscentrum till årets sommarobjekt. Traditionscentret är beläget i Oulais, en stad i Norra Österbotten. Klubbens verksamhet är fokuserad på motorers, motorfordons och andra transportmedels historia samt vård och värnande av gamla traditioner, traditionsbyggande och traditionella arbetssätt.

I valet av sommarobjekt för i år har vi önskat lyfta fram en förening som engagerat sig för maskinernas historia i jordbruket och arrangerar aktiverande evenemang. Weteranmotorklubben Wanha Woima rf har en aktiv verksamhet som för fram detta på ett förtjänstfullt sätt. Föreningen är grundad år 1993 och dess verksamhetsplats ligger knappt 3 kilometer från Oulais centrum. Förnärvarande har klubben 650 medlemmar från olika delar av landet. Verksamhetsidén är att värna om och vårda gamla kraftkällor i jordbruket med tillhörande arbetsmaskiner, gamla motor- och andra fordon, traditionskultur, gamla byggnader och traditionella arbetssätt samt att göra dem kända bland den stora allmänheten.

Wanha Woimas traditionscentrum är utsträckt på ett sju och en halv hektar stort område. Där finns fyra stora maskinhallar fyllda med gamla fordon, ång- och kraftmaskiner, motorer för anläggningsmaskiner samt olika slags arbetsmaskiner och anläggningar som hör till jordbruket. På området finns också många byggnader av äldre typ som för sin del skapar en levande och autentisk miljö för traditionsbyggande. Här ser man bl.a. en gammal kiosk, mjölkbord och -bryggor, en karaktärsbyggnad från 1940-talet (Koskela gård), en gammal bybutik, ett båthus med en kyrkobåt, en smedja med en järnhytta, en transformator, en gammal skola, en timmerkoja, ett magasinsmuseum och två gamla bodar. Också riktigt stora maskiner kan ses, såsom lyftkranar, grävmaskiner och generatoraggregat. På det hela taget får både maskinentusiaster och vänner av gamla byggnader sitt lystmäte.

Föreningens verksamhet omfattar många slags aktiviteter, allt från publika evenemang till forskning och utgivning av publikationer. Syftet med verksamheten är att väcka en känsla av gemenskap och delaktighet, att skapa en positiv atmosfär och rofylld samvaro. Föreningens aktiva grepp i sin verksamhet var en av de faktorer som fick oss att utse just Wanha Woima traditionscentrum till årets sommarobjekt.

Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, föreningens största årliga satsning bl.a. med dagliga traktor- och bilparader samt öppna verkstäder som dragplåster, är ett evenemang där det aktiva greppet kommer väl till synes. Årets evenemang som ordnas 7-9.7 2023, är samtidigt 30-års jubileum för veteranmaskindagarna. Temat är ”Arbete och fest i 30 år”, med vilket man vill lyfta fram frivilligarbetets betydande roll både i föreningens dagliga verksamhet och i arrangemanget av detta årliga storevenemang.

Wanha Woima traditionscentrum är i sommar öppet under perioden 3.-31.7.2023, ons-sö kl. 12-18.

Jordbruksmuseet Sarka utsåg nu för sextonde gången ett sommarobjekt, ett museum på distans för sommaren. Sarka håller i sina utrymmen en utställning där Wanha Woima traditionscentrum presenteras och mer om aktiviteterna vid traditionscentret berättas på Sarkas hemsidor, i museets sommartidning, i sociala medier och i nyhetsbrev.

 

Meruppgifter om valet av sommarobjekt:

Finlands Jordbruksmuseum Sarka

Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

elina.parkkila@sarka.fi, tel. (02)7637 7012

 

Meruppgifter om Wanha Woima traditionscentrum:

Jouni Aitto-Oja

jouni.aittooja@gmail.com, tel. 0500 282 562

10
helmi

10.2. Keväisiä uutisia Virtain perinnekylältä – Nuorisokeskus Marttiselle Sustainable Travel Finland -sertifikaatti!

Nuorisokeskus Marttinen on saavuttanut Visit Finlandin myöntämänä Sustainable Travel Finland -sertifikaatin. Marttinen täytti sertifikaatin vaatimat kriteerit ja on siten saanut käyttöoikeuden
merkkiin osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Sertifikaatti vahvistaa ja todistaa entisestään Marttisen kykyä toimia vastuullisesti sen ollessa Pirkanmaan harvoista STF-merkin saaneista. Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland merkin, jotta matkailuelinkeino kykenisi vastaamaan alati muuttuvaan kysyntään ja kehittymään kestävästi. Merkin saavuttaneet saavat käyttöönsä tukea jatkuvaan kehittämiseen, uusinta tietoa, sekä lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kautta.

Nuorisokeskus Marttisessa toimintaa on arvojensa mukaisesti kehitetty kestävästi ja vastuullisesti jo useiden vuosien ajan. Green Key ja nyt Sustainable Travel Finland sertifikaatit tuovat tätä näkyvämmäksi Marttisen useille asiakasryhmille. Nuorisokeskus Marttiselle Sustainable Travel Finland, kuten Green Keykin on osoitus laadukkaasta työstä ja lisäksi todella hyvä työväline, jonka avulla Marttinen tarjoaa asiakkailleen entistä vastuullisempaa, laadukkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotetta ja palvelua kehittyen tulevaisuuteen.

 

Onnittelut Nuorisokeskus Marttiselle sertifikaatista!

 

Lisätietoja:
Myyntikoordinaattori Elias Rossinen
p. +358 (0)44 715 1921,
elias.rossinen@marttinen.fi

 

9
tammi

Sarka hakee kesäkohdetta / Sarka söker sommarobjekt

Kesän 2022 kesäkohteeksi valittiin Annalan kotiseutumuseo. Ifjol valdes Annala hembygdsmuseum till sommarobjekt. Kuva/Bild: Tiina Tiirola

 

Sarka etsii yhteistyökumppanikseen kesän 2023 kesäkohdetta. Kesäkohteena voi toimia ei-ammatillisesti hoidettu museo, kokoelma tai muu vastaava kohde. Sen tulee aihepiiriltään käsitellä maatalouden tai maaseudun historiaa tai nykyaikaa. Tarkoituksena on nostaa maataloushistorian harrastuksen ja paikallisen kulttuuritoiminnan arvostusta.

Kesäkohde toimii Suomen maatalousmuseo Saran etänäyttelynä yhden kesän ajan. Kesäkohde saa tarvittaessa maatalousmuseolta neuvoja ja vinkkejä toimintaansa ja sen toimintaa esitellään mm. Saran verkkosivuilla, kesälehdessä sekä lehdistötiedotteissa. Valintaan ei liity rahapalkintoa.

Kohteen on oltava toiminnaltaan aktiivinen, oman esineistönsä tai rakennuskantansa tarinat tunteva ja sen on otettava vastaan vierailijoita. Kohdetta tulee hoitaa jatkuvuudella ja asianmukaisesti. Kohde voi sijaita missä päin Suomea tahansa.

Kesäkohteeksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 28.2.2023 mennessä Suomen maatalousmuseo Sarkaan (elina.parkkila@sarka.fi). Hakemuksen tulee sisältää kuvaus kohteesta sekä liitteenä esimerkiksi esite, valokuvia, kuvailu kokoelmista, toimintasuunnitelma tai selostus siitä, mikä erityinen piirre kohteella on.

Valittu kohde julkistetaan huhtikuun alussa 2023.

Suomen maatalousmuseo Sarka hakee kesäkohdetta nyt jo kuudettatoista kertaa. Viime vuonna kesäkohteeksi valittiin Annalan kotiseutumuseo Pyhäjoelta.

 

Lisätietoja:

Elina Parkkila

Amanuenssi

elina.parkkila@sarka.fi

(02) 7637 7012

 

**********

 

Sarka söker objekt som samarbetspart för sommaren 2023. Sommarobjektet kan vara ett icke-professionellt museum, en samling eller motsvarande objekt. Ämnesområdet för sommarobjektet är lantbrukets eller landsbygdens historia eller nutid. Ändamålet med valet av sommarobjekt är att höja anseendet för dem som aktivt värnar om lantbrukets historia och lokal kultur.

Sommarobjektet fungerar som en utlokaliserad utställning för Finlands jordbruksmuseum Sarka under en sommarperiod. Sommarobjektet får vid behov råd och tips för sin verksamhet av jordbruksmuseet och verksamheten presenteras  bl a på Sarkas hemsidor, i sommartidningen och i pressmeddelanden. Prispengar ingår inte i valet av objekt.

Till kriterierna för valet hör att verksamheten ska vara aktiv, kunskapen om de föremål eller byggnader som ingår ska vara god. Man ska också vara beredd på att ta emot besök. Verksamheten ska vara kontinuerlig och sakkunnig. Objektet får vara beläget var som helst i Finland.

Ansökan som får vara fritt formulerad ska inlämnas senast den 28 februari 2023 till Finlands jordbruksmuseum Sarka (elina.parkkila@sarka.fi). Ansökningen ska innehålla en beskrivning av objektet. Till ansökan kan gärna bifogas exempelvis en broschyr, bildmaterial,  beskrivning av eventuella samlingar, verksamhetsplan eller redogörelse för det särpräglade för just detta objekt.

Valet av årets sommarobjekt sker i början av april 2023.

Finlands jordbruksmuseum Sarka söker sommarobjekt nu för sextonde gången. Ifjol valdes Annala hembygdsmuseum i Pyhäjoki till sommarobjekt.

 

Meruppgifter:

Elina Parkkila

Amanuens

elina.parkkila@sarka.fi

tel. (02) 7637 7012

 

 

14
joulu

14.12. Iloisia uutisia Virtain perinnekylältä – Nuorisokeskus Marttiselle Green Key sertifikaatti

Green Key –tuomaristo kokoontui 9.12.2022 ja myönsi Nuorisokeskus Marttiselle Green Key sertifikaatin. Green Key on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti, jonka on saanut yli 3700 yritystä yli 60 maassa ympäri maailman. Sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sisältää vaatimuksia ympäristökuormituksen pienentämisestä, sosiaalisten hyötyjen lisäämisestä sekä paikallistalouden tukemisesta. Sertifikaatin kriteerit ovat käytännönläheisiä ja huomioivat tehokkaasti matkailualan ominaispiirteet.

Nuorisokeskus Marttisessa toiminta on arvojensa mukaisesti jo täyttänyt merkin kriteeristöä, jotka Green Key hakemusprosessissa on tuotu entistä näkyvämmäksi. Marttisessa hakemuksen työstäminen aloitettiin keväällä 2021. Hankkeeseen tarvitaan koko henkilökunnan sitoutumista ja tietotaitoa, koska kriteerit ovat laajasti kaikkeen toimintaan liittyviä. Kriteeristö 2022–2025 kattaa 13 toiminnan osa-aluetta; ympäristöjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, asiakasviestintä, vesi, puhtaanapito, jäte, energia, elintarvikkeet, sisätilat, viheralueet, yhteiskuntavastuu, virkistyspalvelut ja hankinnat.

Nuorisokeskus Marttiselle Green Key on osoitus laadukkaasta työstä ja työväline, jonka avulla Marttinen tarjoaa asiakkailleen entistä laadukkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotetta ja palvelua.

 

Onnittelut Nuorisokeskus Marttiselle sertifikaatista!

 

 

Lisätietoja:

Ohjaaja Siina Leinikka                                                                                                                       puh. +358 (0)44 715 1925, siina.leinikka@marttinen.fi

Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu                                                                                       puh. +358 (0)44 715 1926, sanna.jarvensivu@marttinen.fi

 

         

15
marras

3.12. Joulutori Röölässä klo 11-15.00!

Terveisiä Röölän sillisatamasta!

Röölän Joulutori on 3.12. klo 11-15.00!

-Puuroa ja kahvia Kylähuoneelta ja hyvää tunnelmaa Röölässä!

-Kirkkoherra Petri Sireń siunaan saariston joulun.

-Kylätoimikunta myy Suomen Sillikonttorin tuotteita ja saariston myyjät tuo parastaan myytäväksi joulupöytään ja joulunaikaan.

12
syys

17.9. Sadonkorjuujuhlat Röölässä klo 10-15

Tervetuloa Röölään, jossa vietetään neljännen kerran sadonkorjuumarkkinoita! Markkinoilla juhlitaan saariston ahertajia ja tarjolla on maanantimia ja kädentaitotuotteita sekä kotituvassa tehtyjä.
JANNE RAUTIO, Villikalan tuntija ja ”Kalatalousministeri” näyttää ja kokkailee villikalasta herkkuja  sekä myy tuotteitaan.
Ruokakummi Lassi Lähteenmäki juontaa sekä tuttuun tapaan kylän muusikot loihtivat ilmoille hyväntuulenmusiikkia.
Tule nauttimaan syksyisen saariston tunnelmasta syksyn odotetuimmassa tapahtumassa viihtyvät niin yleisö kuin myyjätkin!
Röölän Sadonkorjuujuhlat 17.9. klo 10-15.
15
kesä

Monet Museoraitti-museot ovat avanneet kesäkautensa

Koronaviiruspandemia vaikuttaa edelleeen joidenkin Museoraitti-museon toimintaan, mutta monet museot ovat jo normaalisti avoinna. Kesän edetessä joitakin tapahtumia voidaan mahdollisesti myös järjestää.

Lue lisää Museoraitti-museoista Museoraitin kotisivuilta. Sieltä pääset myös kaikkien museoiden omille kotisivuille lukemaan lisää aukioloajoista ja tapahtumien tilanteesta.

Keväällä ilmestyi uusi yli 50-sivuinen Museoraitti-esite. Sen voi noutaa Museoraitti-museoista. Kirjasen avulla on kiva suunnitella museokierrosta ja katsoa kiinnostavia kesäkohteita.

Antoisaa museokesää!

 

 

9
kesä

Sarka-museo valittiin Vuoden museoksi 2021

Suomen maatalousmuseo Sarka palkittiin Vuoden museo 2021 -tunnustuksella torstaina 27.5.2021 järjestetyssä Museopalkintogaalassa Turussa. Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinnon jakavat Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto.

Raadin perustelut valinnalle:

VUODEN MUSEO 2021: Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaa

Suomen maatalousmuseo Sarka tunnetaan mittavasta kokoelmaprojektista entisajan maataloustyövälineiden parissa. Hankkeen lopputuloksena on selkeä näyttely ja nykyaikaiset säilytystilat, jotka nostavat esineet arvoonsa.

Kunnianhimoisen kokoelmatyön lisäksi museosta välittyy into yhdessä tekemiseen. Verrattain pieni henkilökunta ohjaa ja kannustaa muita museoita sekä tuottaa laadukkaita tapahtumia ja näyttelyjä. Viime vuosina museon toiminta on laajentunut kattamaan myös maatalouden ”lopputuotteen” eli ruoan, mikä sopii museon profiiliin hyvin. Museo tarttuu aktiivisesti ajankohtaisiin ilmiöihin: näyttelyissä on pureuduttu muun muassa ilmastonmuutokseen. Museo jakaa myös vuosittain Kulttuurikuokka-palkinnon maataloutta positiivisesti esiin tuoneille henkilöille ja tahoille.

Sarka on alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeä toimija, joka tuo ihmiset yhteen. Edes museon hiukan haastava sijainti ei ole este museon oivaltavalle pedagogiselle toiminnalle, sillä museon virtuaaliopastukset tavoittavat koko Suomen.

Sarka on kokoansa suurempi museo. Tehtäväkenttä maatalouden valtakunnallisena vastuumuseona on laaja, mutta museo selviää siitä erinomaisesti ja innovatiivisesti.

20
touko

Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa on avautunut uusia näyttelyitä

LEMPEÄ KATSE V – VOIMAUTTAVIA VALOKUVIA
20.5.–19.9.2021. Lempeä Katse V on voimauttavan valokuvan menetelmän erikoistumisopiskelijoiden päättötyönäyttely, jonka on ohjannut palkitun menetelmän kehittäjä, valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen.

HEVOSTEN TAIKAA – JOHANNA SJÖVALL
20.5.–19.9.2021. Näyttely esittelee yleisölle porilaisen valokuvaajan Johanna Sjövallin hevosaiheisia valokuvia. Viime vuoden Fotofinlandia-kilpailun voittanut Sjövall tuo näyttelyyn esille palkitun Magic of Horses -kuvasarjansa, mutta sen lisäksi myös laajemman kattauksen valokuvataidettaan viime vuosilta.

STUDIO 1851: MAAGINEN MAAILMA
20.5.–19.9.2021. Näyttely esittelee yleisölle porilaisen historiallisiin kuvausmenetelmiin erikoistuneen valokuvaamo Studio 1851:n uniikkeja, yli 160 vuotta vanhalla kuvausmenetelmällä valmistettuja potretteja.

 

Emil Cedercreutzin museo
Museotie 1
29200 Harjavalta

www.harjavalta.fi

 

20
huhti

Sarka-sunnuntai: Elokierron eläimet

Suomen maatalousmuseon huhtikuun Sarka-sunnuntaissa 25.4. klo 14 tutustutaan Sarka-museon yhteystyökumppaniin Elonkiertoon ja erityisesti sen eläinasukkaisiin. Kesällä puistossa vieraillessa voi tavata nautoja, kanoja, lampaita, vuohia ja hevosia, mutta eläimet eivät ole vain kävijöiden viihdyttäjiä. Mikä rooli eläimillä on maatalouden esittelypuistossa ja miten ne liittyvät esimerkiksi geenivarojen säilyttämiseen? Siitä tulevat kertomaan Elonkierron ystävät -yhdistyksen Miia Kuhanen, Marketta Rinne ja Outi Vesakoski.Sarka-sunnuntai järjestetään etätapahtumana. Voit liittyä tapahtumaan osoitteessa: www.sarka.fi/sarka-sunnuntait